(مجاز)
شرکت بهمن لیزینگ
{{ ::((instruments[stockId].f==1) ? tr.bourse : (instruments[stockId].f==2) ? tr.faraBourse : (instruments[stockId].f==4) ? tr.faraBourseBase : tr.bourseFuture) }}
{{abbr(instruments[stockId].eps)}}
{{::tr.orderDate}}: {{instruments[stockId].et}} {{::tr.priceThreshold}}: {{instruments[stockId].xt | number}} - {{instruments[stockId].nt | number}}
{{::tr.valueStock}}: {{abbr(instruments[stockId].va)}} {{::tr.number}}: {{instruments[stockId].tt | number}}
{{::tr.volume}}: {{abbr(instruments[stockId].vo)}} {{::tr.watchlistVolumeAverage}}: 6.241 M
{{::tr.marketCap}}: {{abbr(instruments[stockId].mc)}} مبنا: {{instruments[stockId].bv | number}}
{{::tr.GPE}}: {{abbr(instruments[stockId].gpe)}}
{{Math.abs(instruments[stockId].lc)}} {{Math.abs(instruments[stockId].lpp)+'%'}}
{{Math.abs(instruments[stockId].lc)}} {{Math.abs(instruments[stockId].lpp)+'%'}}
{{instruments[stockId].lp | number}}
{{instruments[stockId].xp | number}} {{instruments[stockId].np | number}}
{{::tr.number}}
{{::tr.volume}}
{{::tr.ask}}
{{::tr.bid}}
{{::tr.volume}}
{{::tr.number}}
{{instrument.askCount | number}}
{{instrument.askVolume | number}}
{{instrument.askPrice | number}}
{{instrument.bidPrice | number}}
{{instrument.bidVolume | number}}
{{instrument.bidCount | number}}
دیروز: {{instruments[stockId].yp | number}}
پایانی:
{{(Math.abs(instruments[stockId].cpp)) + '%'}} {{Math.abs(instruments[stockId].cpc)}}
{{instruments[stockId].cp | number}}
418 شما دسترسی لازم برای دیدن نمودار را ندارید
دوره تغییر بیشترین کمترین

۱ هفته
2,675
2,450
۱ ماه
2,749
2,370
۳ ماه
4,038
2,370
۶ ماه
4,639
2,370
۱۲ ماه
6,470
2,370
علت امتیاز منفی

×
شماره موبایل فعال نیست
برای انجام این عملیات، تکمیل پروفایل و فعال نمودن شماره‌ی همراه ضروری می‌باشد.
نمادهای برتر گروه
6,510
100
1.56%
3,561
2
0.06%
1,209
0
0%
بلی
خیر